1950

 • Pennscott Red Clover--H. B. Musser
 • Craig Mammoth Red Clover--H. B. Musser

1953

 • Penngift Crownvetch--F. V. Grau, H. B. Musser

1954

 • Pennlu Creeping Bent--H. B. Musser
 • Penncross Creeping Bent--H. B. Musser
 • Pennlawn Red Fescue--H. B. Musser

1966

 • Pennpar Bentgrass--J. M. Duich

1967

 • Pennstar Kentucky Bluegrass --J. M. Duich

1969

 • Pennfine Ryegrass --J. M. Duich

1978

 • Penneagle Creeping Bentgrass--J. M. Duich

1986

 • Pennlinks Creeping Bentgrass--J. M. Duich

1995

 • Penn A-1 Creeping Bent--J. M. Duich
 • Penn A-2 Creeping Bent--J. M. Duich
 • Penn A-4 Creeping Bent--J. M. Duich
 • Penn G-1 Creeping Bent--J. M. Duich
 • Penn G-2 Creeping Bent--J. M. Duich
 • Penn G-6 Creeping Bent--J. M. Duich
 • Seaside II Creeping Bent--J. M. Duich